ภาษาไทย English Language
 


     บริการสายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เป็นมาตรการที่ชุมชนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาสาระ (Content) หรือสิ่งที่อาจเป็นภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วแจ้งเตือน เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่เป็นภัยอย่างทันท่วงที วัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายฮอตไลน์นี้ ได้มีการจัดตั้งแล้วใน 31 ประเทศ 35 สายด่วน โดยมีศูนย์กลางที่ www.inhope.org ซึ่งไทยฮอตไลน์กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป

    ไทยฮอตไลน์ มุ่งเน้นไปที่การปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากการถูกแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก การค้าเด็ก การล่อลวงเด็ก โดยทำงานใกล้ชิดกับองค์กรด้านเด็ก ไทยฮอตไลน์ยังต่อต้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อาชญากรรมทางการเงิน การเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นภัยต่อสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ... คลิกอ่าน

คลิกแจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม

นโยบายไทยฮอตไลน์

      1. ไทยฮอตไลน์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีความรุนแรง ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อปกป้องสังคมไทยจากการตกเป็นเหยื่อหรือลดความเสี่ยงของสังคมไทยจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตจากเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบไทยยุคใหม่ ที่น่าอยู่ เปี่ยมไปด้วยความสุข สงบ และสันติ เหมือนดังเช่นสมัยที่บรรพบุรุษเคยเป็นมา
      2. ไทยฮอตไลน์โดยการบริหารจัดการของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย จึงมีปณิธานแน่วแน่ในการทำงานด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ตรงไปตรงมา มีใจเป็นธรรม และมีความจริงจังต่อการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเหตุ และจะไม่ยอมให้การอาสาเข้าทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมของไทยฮอตไลน์ กลายเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งผู้อื่น หรือตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีต่อสังคมไทยของเรา
      3. ไทยฮอตไลน์จึงจะใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการทำงาน ท ั้งในการรับแจ้งเหตุ การประสานงาน การให้คำปรึกษา หรือการให้คำแนะนำแก่ผู้แจ้ง ผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และหากมีกรณีใดซึ่งไทยฮอตไลน์พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีความซับซ้อนมากเกินไป หรืออาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้แจ้ง ผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไทยฮอตไลน์ก็ขอสงวนสิทธิที่จะแนะนำแต่เพียงช่องทางในการประสานงานหรือประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้แจ้ง ผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สังคมไทยอันเป็นบ้านหลังใหญ่ ยังคงเป็นบ้านที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคน

ยุติ การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกอนาจารเด็ก และการค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ

     การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงพาณิชย์ เป็นพฤติกรรมที่ทำลายเกียรติและคุกคามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก ซึ่งถือเป็นรากฐานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงพาณิชย์ มีรูปแบบที่สำคัญและสัมพันธ์กัน 3 แบบ คือ การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก การค้าเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ ... คลิกอ่าน

กฎหมายเน็ตน่ารู้

กฎหมายคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการป้องกันและปราบปราบภัยออนไลน์ นักท่องเน็ตจึงควรรู้จักกฎหมายคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นความรู้ในการท่องอินเทอร์เน็ต..

กลลวงการเงิน

มิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์ ใช้หลากหลายวิธีในการล้วงเงินออกจากกระเป๋าของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เรียนรู้กลลวงการเงินมากมาย จากกรณีศึกษาต่อไปนี้ ...
ออนไลน์ปลอดภัย มีสถานที่มากมายบนเน็ตที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก แม้ว่าเว็บไซต์บางแห่งจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็เปิดให้เด็กๆ เข้าไปใส่ข้อมูลส่วนตัวมากมาย มากเสียจนมิจฉาชีพนำไปใช้ในการทำร้ายเด็กได้ เนื้อหาข้อมูลบางอย่างเป็นอันตรายกับเด็ก ได้แก่สื่อลามก ความรุนแรง การฆ่าตัวตาย ค่านิยมผิดๆ ...
มารยาทออนไลน์ มารยาทเน็ตที่คนไซเบอร์ควรทำความเข้าใจก่อนเริ่มท่องเน็ต มารยาทเน็ต (netiquette) คือ กิริยาอาการที่พึงประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มารยาทเน็ต คือชุดวิธีประพฤติตนที่เหมาะสมเมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ต..
สื่อไทยฮอตไลน์ ดาวน์โหลดสื่อไทยฮอตไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการป้องกันภัยออนไลน์ รวมถึงหลากหลายสาระน่ารู้สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยในสังคมไทย
 
องค์กรภาคีเครือข่าย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งข่าวอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   ศูนย์เฝ้าระวังภัยทางเทคโนโลยี เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ  

 

 
อีนิวส์ (E-News)
ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แพร่หลาย การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟนกลายเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับลูกรักของคุณ รายงานจากเนลสันเกี่ยวกับอุปกรณ์โมบายดีไวซ์ต่างๆ พบว่า กว่า 78% ของคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้คุณหนูๆ สามารถเล่นแท็บเล็ตได้ที่บ้าน และอีก 54% ของผู้ปกครองกลุ่มนี้ อนุญาตให้ลูกใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเท่านั้น

คลิกอ่านต่อ...

เมื่อได้ทราบถึงภัยอันตรายจากการถูกสวมรอยออนไลน์ไปแล้ว จึงควรศึกษาวิธีการป้องกันตนออนไลน์ด้วย

คลิกอ่านต่อ...

 
สมัครสมาชิกไทยฮอตไลน์
 
ไทยฮอตไลน์เครือข่ายสังคม